"Bạn vào Dòng để làm gì, nếu không phải là mong muốn được nên Thánh?" (Thánh Anphong)

 
Dòng Chúa Cứu Thế

Nơi đây Ý Chúa được thực hiện, bất cứ khi nào và trong bao lâu Ngài muốn.

An image that says Install X A M P P for wordpress.

"Anh em hãy ra đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân được biết"

An image that says Install X A M P P for wordpress.

"Mạnh Mẽ trong Đức Tin Phấn khởi trong Đức Cậy Sốt sắng bởi Lòng Mến"

An image that says Install X A M P P for wordpress.